Magyarszombatfa Község Önkormányzata

9946 Magyarszombatfa, Fő út 66.

polgarmester.mszfa@gmail.com

+36 30 865 1550

Pályázati kiírás szeszfőzde üzemeltetésre

 1. Magyarszombatfa Község Önkormányzata bérbe adja a Magyarszombatfa 0168/2 hrsz-ú ingatlant, az általa jelenleg üzemeltetett gyümölcspárlat előállító kapacitását, mely magában foglalja a tevékenység végzéséhez szükséges és rendelkezésre álló épületet, az abban elhelyezett és működőképes teljes technológiát, valamint a hozzá tartozó kiszolgáló – és szociális helyiségeket.

Az ingatlan továbbra is az Önkormányzat tulajdonában marad.

 • Díjazás
 • Az Önkormányzat bérleti díjként havi bruttó 150.000 Ft összeget határoz meg, amely összegből hosszú távú – minimum 5 éves – bérleti szerződés esetén kedvezményt biztosít. Erről a pályázatban külön kell nyilatkozni.
 • Az Önkormányzat a bérfőzési díjból, illetve a Főzde egyéb párlat előállítási bevételeiből 10 százalékos részesedést vár el, amely elszámolás hektoliterfok alapú. E részesedésből a bérlő jogosult levonni azt az 5 százalékos kedvezményt, amelyet a magyarszombatfai lakosok bérfőzésekor érvényesíteni köteles. A kedvezményre jogosultak körét, a kedvezményes bérfőzés mennyiségi korlátját, évenkénti felülvizsgálat lehetőségével az Önkormányzat állapítja meg, amely a bérleti szerződés mellékletét képezi.
 • Amennyiben az ingatlanon Bérlő a tulajdonos engedélyével egyéb tevékenységet is végez, e tevékenységből származó bevételből a 10 százalékos részesedés érvényes.
 • Eszköz átadás
  • Bérlő a bérleti szerződés mellékleteként felsorolt eszközöket és épületet leltár szerint üzemeltetésre vesz át. A leltár a mennyiségi adatokon túl tartalmazza az egyes eszközök közösen megállapított amortizációs állapotát, amelyet a Felek nem számviteli szempontból, hanem műszaki állapot és avultság szempontjából együttesen értékelnek és rögzítenek.
  • Az átvett eszközök állag megóvására, illetve rendeltetés szerinti használatára kötelezett.
  • Bérlő kötelezettsége az üzemszerű használat során felmerülő amortizációs költségek fedezésére, a működőképesség biztosítása érdekében szükséges javítások, pótlások és karbantartások elvégzése.
  • A bérleti szerződés megszűnése esetén az eszközöket és épületet az a) pont szerint kell Bérbeadónak visszaszolgáltatni. Felek a bérleti jogviszony megszűntetése során egymással elszámolni kötelesek.
  • Bérlő az átadott eszközökkel és ingatlanokkal kapcsolatos c) pont szerinti tevékenységéről, költségeiről Bérbeadót köteles tájékoztatni.
 • Fejlesztések
  • Bérlő jogosult a tevékenységét bővíteni, illetve a bérleti szerződés szerint átadott technológia fejlesztésére, amennyiben a bérbeadó ahhoz előzetesen hozzájárul.
  • Az új tevékenységekkel kapcsolatos bevételek vonatkozásában a 2. bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségek a Bérlő tekintetében fennálnak.
  • A bérleti jogviszony megszüntetése esetében a Szerződő Felek a 4. bekezdés a) pontjában rögzített hozzájárulás kapcsán rögzítik a felmondás esetén alkalmazandó eljárásrendet, amely a szerződés felbontása (3. bekezdés d) pont) szerint alkalmaznak.
 • Egyéb feltételek
  • Bérbeadó elvárja és Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérbeadónál a szerződés megkötésének időpontjában alkalmazásban álló személyt tovább foglalkoztatja, változatlan feltételek mellett, a jogszabályi változások figyelembevételével (minimálbér emelés).
  • A bérleményt ellátó közüzemek, a bérleti szerződés fennállása alatt Bérbeadó engedélyével átírásra kerülnek Bérlő számára. Így a közüzemi díjak Bérlőt terhelik.
  • A bérlemény tevékenységével kapcsolatos veszélyes hulladék elszállításával és kezelésével kapcsolatos feladatok tekintetében a Felek a bérleti szerződésben állapodnak meg. (jelenleg ezt a tevékenységet az Önkormányzat végzi)
  • Bérleményben a bérbeadó írásos engedélye nélkül bérlővel együttműködő egyéb partner gazdasági tevékenységet nem végezhet.
  • A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki iparűzési adóalanyként bejelentkezik Magyarszombatfa településen.
  • A bérleti jogviszony mindkét fél részéről 90 nap felmondási idővel szüntethető meg. Ez idő alatt kötelesek a felek a megállapodásban rögzítettek szerint elszámolni egymással.

A pályázatot Magyarszombatfa Község Önkormányzatának kérjük benyújtani postai úton vagy hivatali kapun keresztül, 2021. szeptember 24-én 12 óráig történő beérkezéssel!

Magyarszombatfa, 2021. szeptember 30.

                                                                                                                            Albert Attila

                                                                                                                           polgármester

                                                                                                                                       sk.

Galéria