Magyarszombatfa Község Önkormányzata

9946 Magyarszombatfa, Fő út 66.

polgarmester.mszfa@gmail.com

+36 30 865 1550

Hirdetmények

Az Őrségi Fazekasok Egyesülete sikeresen pályázott a Falusi Civil Alapban eszközbeszerzésre. megítélt támogatás: 1.993.600 Ft 😀

Köszönjük a Budapest Kerámia Kft.-nek, hogy extra kedvezményes áron biztosították a képeken látható profi Shimpo Whisper-T korongokat! Már át is vettük, és hamarosan használatba is kerülnek, első ízben a XXI. Fazekas Napokon! Gyertek el, próbáljátok ki! 👍😀

A korongokat – a pályázati célnak megfelelően – az egyesület tagjai, a helyi fazekas hagyományok bemutatóin, valamint táboroztatáshoz, iskolai szakkörök és foglalkozások megvalósításához használják majd.

Pályázati felhívás Pálinkafőzde üzemeltetésére

 1. Magyarszombatfa Község Önkormányzata bérbe adja a Magyarszombatfa 0168/2 hrsz-ú ingatlant, az általa jelenleg üzemeltetett gyümölcspárlat előállító kapacitását, mely magában foglalja a tevékenység végzéséhez szükséges és rendelkezésre álló épületet, az abban elhelyezett és működőképes teljes technológiát, valamint a hozzá tartozó kiszolgáló – és szociális helyiségeket.

Az ingatlan továbbra is az Önkormányzat tulajdonában marad.

 • Díjazás
 • Az Önkormányzat bérleti díjként havi bruttó 150.000 Ft összeget határoz meg, amely összegből hosszú távú – minimum 5 éves – bérleti szerződés esetén kedvezményt biztosít. Erről a pályázatban külön kell nyilatkozni.
 • Az Önkormányzat a bérfőzési díjból, illetve a Főzde egyéb párlat előállítási bevételeiből 10 százalékos részesedést vár el, amely elszámolás hektoliterfok alapú. E részesedésből a bérlő jogosult levonni azt az 5 százalékos kedvezményt, amelyet a magyarszombatfai lakosok bérfőzésekor érvényesíteni köteles. A kedvezményre jogosultak körét, a kedvezményes bérfőzés mennyiségi korlátját, évenkénti felülvizsgálat lehetőségével az Önkormányzat állapítja meg, amely a bérleti szerződés mellékletét képezi.
 • Amennyiben az ingatlanon Bérlő a tulajdonos engedélyével egyéb tevékenységet is végez, e tevékenységből származó bevételből a 10 százalékos részesedés érvényes.
 • Eszköz átadás
  • Bérlő a bérleti szerződés mellékleteként felsorolt eszközöket és épületet leltár szerint üzemeltetésre vesz át. A leltár a mennyiségi adatokon túl tartalmazza az egyes eszközök közösen megállapított amortizációs állapotát, amelyet a Felek nem számviteli szempontból, hanem műszaki állapot és avultság szempontjából együttesen értékelnek és rögzítenek.
  • Az átvett eszközök állag megóvására, illetve rendeltetés szerinti használatára kötelezett.
  • Bérlő kötelezettsége az üzemszerű használat során felmerülő amortizációs költségek fedezésére, a működőképesség biztosítása érdekében szükséges javítások, pótlások és karbantartások elvégzése.
  • A bérleti szerződés megszűnése esetén az eszközöket és épületet az a) pont szerint kell Bérbeadónak visszaszolgáltatni. Felek a bérleti jogviszony megszűntetése során egymással elszámolni kötelesek.
  • Bérlő az átadott eszközökkel és ingatlanokkal kapcsolatos c) pont szerinti tevékenységéről, költségeiről Bérbeadót köteles tájékoztatni.
 • Fejlesztések
  • Bérlő jogosult a tevékenységét bővíteni, illetve a bérleti szerződés szerint átadott technológia fejlesztésére, amennyiben a bérbeadó ahhoz előzetesen hozzájárul.
  • Az új tevékenységekkel kapcsolatos bevételek vonatkozásában a 2. bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségek a Bérlő tekintetében fennálnak.
  • A bérleti jogviszony megszüntetése esetében a Szerződő Felek a 4. bekezdés a) pontjában rögzített hozzájárulás kapcsán rögzítik a felmondás esetén alkalmazandó eljárásrendet, amely a szerződés felbontása (3. bekezdés d) pont) szerint alkalmaznak.
 • Egyéb feltételek
  • Bérbeadó elvárja és Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérbeadónál a szerződés megkötésének időpontjában alkalmazásban álló személyt tovább foglalkoztatja, változatlan feltételek mellett, a jogszabályi változások figyelembevételével (minimálbér emelés).
  • A bérleményt ellátó közüzemek, a bérleti szerződés fennállása alatt Bérbeadó engedélyével átírásra kerülnek Bérlő számára. Így a közüzemi díjak Bérlőt terhelik.
  • A bérlemény tevékenységével kapcsolatos veszélyes hulladék elszállításával és kezelésével kapcsolatos feladatok tekintetében a Felek a bérleti szerződésben állapodnak meg. (jelenleg ezt a tevékenységet az Önkormányzat végzi)
  • Bérleményben a bérbeadó írásos engedélye nélkül bérlővel együttműködő egyéb partner gazdasági tevékenységet nem végezhet.
  • A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki iparűzési adóalanyként bejelentkezik Magyarszombatfa településen.
  • A bérleti jogviszony mindkét fél részéről 90 nap felmondási idővel szüntethető meg. Ez idő alatt kötelesek a felek a megállapodásban rögzítettek szerint elszámolni egymással.

A pályázatot Magyarszombatfa Község Önkormányzatának kérjük benyújtani postai úton vagy hivatali kapun keresztül, 2021. szeptember 24-én 12 óráig történő beérkezéssel!

Magyarszombatfa, 2021. szeptember 30.

Albert Attila polgármester sk.


P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V ÁS – régi iskolaépület turisztikai hasznosítására

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IX.2.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések figyelembe vételével pályázatot ír ki a jelenleg használaton kívüli, úgynevezett régi iskola épület (9946 Magyarszombatfa, Fő u. 9.; 198 hrsz.) hasznosítására. A hasznosítás formája hosszú távú bérbeadás.

Az épület 145 m2 alapterületű, és 5 helyiségből, valamint két mellékhelyiségből áll.
Az épület alápincézett.
Közepes állagú.
Közművekkel teljes körűen ellátott (víz, csatorna, gáz).
Az épület 1 ha 5990 m2 telken fekszik, amely részben rét, illetve gyümölcsös.

A Képviselő-testület elvárt, a hasznosításra vonatkozó elvárásai:

Az ingatlan hasznosítása kapcsán kiemelt cél, hogy olyan turisztikai, vagy egyéb szolgáltatás valósuljon meg, amely

vonzó a Magyarszombatfára látogató vendégek számára, ezzel a falu vonzereje növekedjék
emelkedjen a Magyarszombatfa ismertsége, az idelátogató vendégek száma
a kialakítandó szolgáltatás mind tartalmában, mind pedig kialakításában illeszkedjék elsősorban Magyarszombatfa, tágabb értelemben pedig az Őrség hagyományaihoz, helyi adottságaihoz
működjön együtt a településen már jelenleg is üzemelő szolgáltatásokkal

Egyéb elvárások

A pályázónak vállalnia kell az ingatlan és a hozzá tartozó földterület állagmegóvását, folyamatos karbantartását
Az ingatlanon az eredeti külső megjelenés megtartása mellett, az Önkormányzat előzetes jóváhagyása, valamint a szükséges építési engedélyek birtokában a pályázó az általa megvalósítandó cél érdekében részleges átalakításokat végezhet, a mindenkor hatályos Települési Arculati Kézikönyvben foglalt rendelkezések és előírások maradkéktalan betartásával.
Az ingatlan hasznosítás az Önkormányzat és a Pályázó között létrejövő bérleti szerződés keretein belül valósulhat meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó nevét, személyes adatait, amennyiben gazdasági társaság nyújt be pályázatot, a pályázó gazdasági társaság egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát.
A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (19 bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezet. Magánszemély pályázó esetében pedig nyilatkozatot arról, hogy nem szerepel a NAV jelentős adóhiánnyal érintett adózók listájában.
Az ingatlanban megvalósítani kívánt szakmai program részletes leírását és pénzügyi tervét.
A megvalósítani kívánt szakmai program irányítását ellátó személy vagy személyek szakmai képzettségét igazoló dokumentumok másolatát.

A pályázatot a Képviselő-testület a helyben szokásos módon, hirdetőtáblán, valamint hivatalos honlapján www.magyarszombatfa.hu teszi közzé.

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a hivatali kapun keresztül Magyarszombatfa Község Önkormányzatának címezve.

A pályázat beadási határideje 2021. május 31. 23 óra 59 perc.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31. A pályázókat az eredményről a hivatali kapun keresztül legkésőbb a döntés meghozatalát követően 5 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti.

Magyarszombatfa 2021. május 5.

Albert Attila

polgármester


Tájékoztatás útfelújítás megkezdéséről

/data/file/2021/01/28/utfelujitas-godorhaza.pdf

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok összesített adatai

TÁJÉKOZTATÁS

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának polgármestere, Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Magyarszombatfa Község Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a 2021. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer keretében benyújtott pályázatokat 2020. december 1. napján elbírálta.

„A” típusú
Pályázók száma: 3 fő
Támogatottak száma: 3 fő
Megítélt támogatás: 5.000 Ft/hó/fő

Az ösztöndíj időtartama a 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve, a támogatás összesen 10 hónapra vonatkozik.

Magyarszombatfa, 2020. december 2.


Magyarszombatfa Község Önkormányzata

Helyi rendeletek

2020. évi költségvetés : https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed3dr2eo1dt0ee9em0cj5ca2bw7ca0bx5cc8by1n

2018. évi zárszámadáshttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed9dr6eo5dt2ee5em6cj1bz2cc7bx6by9ce8cd1i

Településképi rendelet : https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg1ed4dr1eo6dt1ee6em1cj4bz9bz4ca9cf2bx9cc4h

Falugondnoki szolgálat működésehttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed2dr1eo4dt9ee6em7cj0by5cf2ca5by2cd5bz2i

Reklámok, reklámhordozók elhelyezésének szabályaihttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed5dr4eo3dt8ee7em2cj5bz0bx3bw2cb1bz0cd9p

Helyi népszavazás kezdeményezésehttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg3ed8dr7eo0dt1ee2em5cj6by7cb0ca5cf2cd3ca6m

Településfejlesztéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairólhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed7dr2eo5dt8ee5em6cj1by8cd5cd4bz9ce2cf1c

Munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályaihttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed6dr7eo6dt9ee2em3cj4by9ca4bz7cb8bz5ca6c

Egészségügyi alapellátási körzetekrőlhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5ed8dr9eo4dt1ee6em3cj8by1cd2cd5bz6cc5bw4g

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéshttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr0eo1dt0ee5em0cj3bz8bx7bz2cb7ca2cb5c

Talajterhelési díjhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed6dr3eo2dt1ee4em9cj6bx7cd8by1bw8ce9by8b

Helyi adókrólhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed2dr5eo4dt7ee2em7cj0bx7by8cd1cd8bw9cb4d

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésehttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed1dr2eo3dt2ee7em8cj1bx2cc7bx6bw9bx2cd7m

Szociális rendelethttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed4dr9eo4dt1ee4em7cj4cf3by2bz1bx0cd1j

Szervezeti és működési szabályzathttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg0ed7dr6eo1dt6ee1em0cj3bz8bx5bx8ce1bz0cb5c

Gyermekjóléti ellátásokhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed3dr6eo3dt6ee5em0cj3cc6bz3cc0ce5bw8k

Szilárd hulladék közszolgáltatás kötelező igénybevételérőlhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg7ed0dr3eo0dt1ee8em5cj0cc7bz0bz1by6cc7h

Közművelődési rendelethttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed2dr9eo6dt7ee2em1cj8bx5cd0cd7bx0cf9bx2h

Helyi építési szabályzathttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr6eo1dt8ee5em0cj1by0by1bw2bz9bw2bz5g

Testületi ülések szöveges beszámolója

/data/file/2020/12/08/20201005.doc

/data/file/2020/12/08/20200710.doc

/data/file/2020/12/08/20200122-es-30.doc

/data/file/2019/12/14/20191028-alakulo-ules.doc

/data/file/2019/12/14/20191205_1.doc

Nyertes pályázataink

Magyar Falu Program – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

 /data/file/2020/12/08/elektronikus_irat_3200859317-1.pdf


EFOP-1.5.3-16-2017-00061 Humán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben

Kedvezményezett neveŐriszentpéter Város Önkormányzata
Projekt azonosító számaEFOP-1.5.3-16-2017-00061
Projekt címeHumán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben
Szerződött támogatás összege199.999.551 Ft,-
Támogatás mértéke (%- ban)100
Projekt tartalmának bemutatásaA 9 tagból álló konzorciumunk vezetője Őriszentpéter, a további tagok Ivánc, Bajánsenye, Hegyhátszentjakab, Kercaszomor, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Pankasz, Szalafő. Így konzorciumunk összesen 4137 fős lakosságszámmal rendelkezik. A térségben tapasztalható területi, illetve társadalmi különbségek problémájára reagálva projektünk fő céljaként tűzte ki ezen széthúzások csökkentését, a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítását, a közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítását, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítését, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatását, a kultúrák közötti párbeszéd erősítését. További célunk olyan fejlesztési programot megvalósítani, amely képes orvosolni a helyi esélyegyenlőségi programokban megfogalmazott problémákat. A felhíváshoz illeszkedve részcéljainkként a következőket fogalmazzuk meg: szakemberhiány enyhítése, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének ösztönzése, társadalom-szervező szerep erősítése a kisközösségek körében, vidék megtartó képességének hangsúlyozása, kultúrák találkozásának elősegítése.
Projekt tervezett befejezési dátuma2020-01-31

BŐVEBBEN: http://euprojektek.hu/oriszentpeter/index.html?cel_id=2015 

Galéria